Dokumenty

 1. Výzva
  Ochrana pred požiarmi
 2. Vyzva
  Vodenie a držanie psov
 3. Prevádzkový poriadok
  Schválený prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
 4. VZN
  č.3/2012 poplatky, otváracie odiny a prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v obci Vyšný Žipov
 5. VZN č. 1/2015
  VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšný Žipov
 6. VZN č. 2/2015
  VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach obce Vyšný Žipov
 7. VZN č. 3/2015
  VZN č. 3/2015 o určení normatívov na financovanie originálnych kompetencíí ŠKD a Školskej jedálne pri ZŠ Vyšný Žipov na rok 2016
 8. VZN č. 4/2015
  VZN č. 4/2015 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa
 9. VZN č. 5/2015
  VZN č. 5/2015 o používaní zábavnej pyrotechniky
 10. Uznesenie
  Uznesenie č. 2/2016
 11. Uznesenie
  Uznesenie č. 4/2016 zo dňa 11.3.2016
 12. VZN č. 1/2016
  VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vyšný Žipov a Prevádzkový poriadok
 13. Zásady
  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vyšný Žipov