Obecná tabuľa

 1. Zmena správnych poplatkov 2012
  Zmena správnych poplatkov v stavebnom konaní r. 2012
 2. Pamätná tabuľa - ukončenie projektu verejného osvetlenia v obci Vyšný Žipov
  Obec Vyšný Žipov úspešne zrealizovala projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Žipov“, ktorý bol podporený EÚ, z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR 2. 2). Cieľ- zníženie energetickej náročnosti VO.
 3. Informácia o podporenom projekte
  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Žipov
 4. 2. Štúdia bytov v dome služieb 1. poschodie vo V. Žipove
  Návrh nájomných bytov pre mladých do 35 rokov
 5. 3D pohľad na byty prízemia v DS poschodie je skoro to isté
  Po otvorení aplikácie otvorte obrázok a po stiahnutiu sa bude dať obrázok otáčať v 3D aj približovať. Najprv si to musíte však uložiť do PC.
 6. OZNAM
  Vývoz odpadových vôd a žúmp v obci Vyšný Žipov
 7. Návrh telocvične
  Projekt návrhu telocvične v ZŠ
 8. Zoznam komisií
  Zoznam a zkloženie komisí obce
 9. Oznam - Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP
  Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samospráveho kraja"
 10. Návrh zmluvy
  Zmluva o budúcej zmluve občanov s VVS a.s. o dodávke vody
 11. Oznam
  Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Vyšný Žipov
 12. Oznam
  Vývoz komunálneho odpadu na rok 2016
 13. Zadanie
  ZADANIE PRE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VYŠNÝ ŽIPOV schválené OZ Vyšný Žipov uznesením č. 2/2016
 14. Oznam
  Oznámenie o strategickom dokumente " Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020"
 15. Záverečný účet
  Záverečný účet obce za rok 2015
 16. Vyšný Žipov - zberný dvor
  Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zák. č 50/976 - Zb. stavebného zákona
 17. Návrh
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016
 18. Vejná vyhláška
  Vodovod Vyšný Žipov - napojenie na diaľkový vodovod - I. etapa - vodoprávne povolenie
 19. Výzva
  "Vypracovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie obce Vyšný Žipov na stupni Návrh územného plánu obce"
 20. Oznam
  Verejné prerokovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie a Návrhu územného plánu obce Vyšný Žipov.
 21. Rozpočet
  Rozpoet obce na roky 2017 - 2019
 22. Zámer
  zámer obce odpredať vodovod VVS
 23. Územný plán obce Vyšný Žipov
  Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
 24. Pozvánka
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 24.2.2017