Profil verejného obstarávateľa

 1. Výzva - Zákazka na poskytnutie služby. Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 .
  Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Rekonštrukcia Kultúrno-správnej budovy v obci Vyšný Žipov.
 2. Príloha č. 1 Návrh Zmluvy
  Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Rekonštrukcia Kultúrno-správnej budovy v obci Vyšný Žipov.
 3. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a vyhodnotenie poradia uchádzačov
  Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Vyšný Žipov pavilón B
 4. Výzva - zakázka s nízkou hodnotou: Plynofikácia budovy - " Odberné plynové zariadenie - Športová budova na ihrisku".
  www.vysnyzipov.sk/povinne-zverejnovanie/profil-verejneho-obstaravatela/?more=12#msg12